Biomasa

Biomasa Živuća ili donedavno živuća materija, biljnog ili životinjskog podrijetla koja se koristi za proizvodnja biogoriva. Saznaj više

Biogoriva

Biogoriva Visokovrijedna kruta, tekuća i plinovita goriva dobivena iz biomase pomoću različitih procesa pretvorbe u različite tipove energije. Saznaj više
Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.